1.    ALLMÄNT

1.1    Denna policy redogör för hur [GrejFreak ApS] samlar in och behandlar  de personuppgif-ter som du lämnar ut, eller som vi samlar in om dig när du besöker GearFreaks hemsida [www.GearFreak.se]

2.    KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE

2.1    GrejFreak ApS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi insamlar

2.2    GrejFreak ApS har tillsammans med Facebook ansvar för de personuppgifter som samlas in med hjälp av Facebooks analysverktyg ”Facebook Analytics” när du besöker vår Facebook-sida. Läs mer under pkt. 3-4.

2.3    Om du har frågor eller anmärkningar rörande denna integritetspolicy eller om du vill an-vända en eller flera av de rättigheter som beskrivs i pkt. 6, kan du kontakta:

2.4    GrejFreak ApS
Gunnar Clausens Vej 58
DK-8260 Viby J

Tlf. nr.: +45 78 72 34 34
E-post: info@GearFreak.se

3.    VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, I VILKET SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

3.1    När du besöker hemsidan samlar vi upplysningar om din användning av hemsidan, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökord du använder, din IP-adress, inklusive din nätverkslokalitet och information om den enhet du använder för at besöka hemsidan. Vi samlar även in upplysningar om vilka varor och tjänster du klickar på och lägger i varukor-gen. Upplysningarna insamlas bl.a. med hjälp av cookies.
3.1.1    Syftet är 
3.1.1.1    Att utarbeta statistik så vi kan analysera hur våra kunder använder och rör sig på vår hemsida så vi kan optimera användarupplevelsen och hemsidans funktion.
3.1.1.2    Att ge dig förslag på produkter som vi tror att du kan vara intresserad av på vår hemsida och
3.1.1.3    att marknadföra våra produkter för dig, inklusive via Facebook och Google samt 
3.1.1.4    att förbättra säkerheten på vår sida 
3.1.2    Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen art 6, stk 1, punkt f.

3.2    När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på hemsidan insamlar vi de upplys-ningar du själv uppger, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, upplysningar om köpstidspunkt, vilka produkter du köper och eventuella returvaror, le-veransönskemål samt upplysningar om den IP-adress som används vid beställningen. 
3.2.1    Syftet är
3.2.1.1    Att kunna upprätta dig som kund och leverera de produkter du har beställt och för övrigt kunna uppfylla vårt avtal med dig. 
3.2.1.2    att kunna administrera dina rättigheter att returnera och reklamera,
3.2.1.3    att förhindra bedrägeri samt
3.2.1.4    att vi kan hålla de lagstadgade kraven på t.ex. bokföring och redovis-ning.
3.2.2    Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen art 6, stk. 1, punkt b (pkt. 3.2.1.1. – 2.), punkt c (pkt. 3.2.1.4) och punkt f (pkt. 3.2.1.3.).

3.3    När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev insamlar vi upplysningar om ditt namn, e-postadress, IP-adress och eventuelt mobilnummer.  Vi insamlar också upplysningar om när du anmälde dig till nyhetsbrevet, när du avregistrerade dig från nyhetsbrevet samt upplys-ningar om när och var du öppnar nyhetsbrevet. 
3.3.1    Syftet är 
3.3.1.1    Att kunna leverera nyhetsbrev till dig,
3.3.1.2    att utarbeta statistik för användning för optimering av nyhetsbreven och till marknadsföring av våra tjänster samt  
3.3.1.3    att kunna dokumentera ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet. 
3.3.2    Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen art 6, stk. 1, punkt f.

3.4    När du besöker vår Facebooksida ska du vara uppmärksam på att vi använder Facebooks analysverktyg ”Facebook Analytics för att se statistik över besökare och vör att få insikt i an-vändarnas beteende på vår Facebooksida, inkl. antal likes, vem som ”gillar” antal sidvis-ningar, interaktioner per inlägg o.s.v.

I samband med detta samlar vi och Facebook in upplysningar som gemesamt personupp-giftsansvariga. När du besöker vår Favebook-sida kommer du få tillgång till information om denna behandling. Du kan läsa mer här.

Vi har ingått avtal om gemensamt personuppgiftsansvar med Facebook. Du kan läsa om detta avtal här.

3.5    När du anmäler dig till vår kundklubb blir du ombedd att upplysa [namn, adress, födelse-datum, e-postadress, telefonnummer, dina preferencer, intressen m.m..] Utöver namn och e-postadress väljer du själv vilka upplysningar du viill dela med oss. Dessutom samlar vi in upplysningar om din användning av kundklubbens fördelar, tävlingar du deltar i m.m. Vi behandlar dessa upplysningar tillsamans med andra upplysningr vi har om dig, t.ex. upp-lysningar om vad du har köpt. 
3.5.1    Syftet är
3.5.1.1    Att kunna administrera ditt medlemsskap och leverera dig de tjänster och erbjuda dig de fördelar som är förbundna med medlemsskapet i kundklubben, 
3.5.1.2    att kunna skicka ut nyhetsbrev och erbjuda dig produkter som vi tror att du är intresserad av.  
3.5.2    Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen art 6, stk. 1, litra b (pkt. 3.5.1.1.) och litra f (pkt. 3.5.1.2). Du kommer vid anmälningstillfället att bli ombedd om att lämna särskilt samtyckte till elektronisk marknadsföring.  

4.    LEGITIMA INTRESSEN FÖR BEHANDLINGEN
Som nämnt ovan sker vår behandling av dina personupgifter delvis med grund i EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har gjort en avvägning av våra leigitima intressen av att företa marknadsföring, förbättra hemsidan, säkerheten och förhindra bedrä-geri och dina intressen, för att garantera att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller frihetsrättigheter inte övertrumfar våra intressen. Om du vill ha mer information om vår avvägning är du välkommen att kontakta oss på den adress som du hittar under pkt. 2. 

5.    MOTTAGARE AV PERSONUPPLYSNINGAR
5.1    Upplysningar om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål lämnas vidare till PostNord, GLS eller annan speditör som an-svarar för leveransen av de varor du köpt. Vid köp av varor som inte står på vårt eget lager kan nämnda upplysningar komma att lämnas över till den tillverkare eller importör av nämnda vara som i detta fall ansvarar för leveransen.

5.2    Personupplysningar kan lämnas vidare till offentliga myndigheter, t.ex. om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller till polisen vid misstanke om lagbrott eller som ett led i efterforsk-ning av konkreta lagbrott. Upplysningar om ett köp, inklusive vem som har gjort köpet och hur varan levererats kan lämnas ut till kortdistributör om kortinnehavare upplyser att kortet har missbrukats i samband med aktuellt köp.

5.3    Upplysningar kan lämnas vidare till externa samarbetspartners som behandlar upplysning-arna åt oss. Vi använder externa samarbetspartners bl.a. till hosting, teknisk drift och för-bättringar av hemsidan, utskick av nyhetsbrev samt målriktad marknadsföring, inklusive re-targeting samt för din bedömning av vår verksamhet och våra produkter. Dessa verksam-heter är databehandlare och behandlar data som vi är ansvariga för enligt våra instruktion-er. Databehandlarna får inte använda uppgifterna för annat föremål än att uppfylla sitt avtal med oss och är underlagda tystnadsplikt rörande dessa.
5.3.1   Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

5.4    Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. är etable-rade i USA. Nödvändiga garantier för överföring av uppgifter till USA säkras via personupp-giftsbiträdets certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield,  jfr. EU-dataskyddsförordningen art. 45. 
5.4.1    kopia av Google LLC:s certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
5.4.2    kopia av Facebook Inc.:s certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

6.    DINA RÄTTIGHETER
6.1    Med syfte att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter ska vi som personupp-giftsansvariga upplysa dig om dina rättigheter. Om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss. Du hittar våra kontaktupplysningar under pkt. 2.

6.2    Rätten till insyn
6.2.1    Du har rätt att få upplyst bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen fyller, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som eventuellt finns samt upplysning om varifrån uppgifterna är hämtade. Du har också rätt att begära en kopia av dessa upplysningar.

6.3    Rätten till rättelse 
6.3.1    Du har rätt att få felaktiga upplysningar om dig själv korrigerade. 
6.3.2    Upplysningar som vi har insamlat om dig i förbindelse med din anmälan till vår kundklubb har du själv möjlighet att korrigera genom att logga in på din användarprofil.

6.4    Rätten till radering
6.4.1    I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av uppgifterna om dig raderade av oss, exempel-vis om du drar tillbaka ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund att fortsätta behandla dina uppgifter. I den utsträckning en fortsatt behandling av dina uppgifter är nöd-vändig, exempelvis för att vi ska kunna upprätthålla våra juridiska skyldigheter eller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.
6.4.2    Rätten att begränsa behandlingen till lagring
6.4.3    Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att bara innefatta lagring, exempelvis om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är kor-rekta. I sådana fall får vi bara behandla upplysningarna med ditt samtycke eller med hänsyn till att fastställa rättsliga krav, göra dessa gällande eller försvara dem.

6.5    Rätten till dataportabilitet 

6.6    Du har i vissa fall rätt att få ut sådana personuppgifter du själv har delgivit oss, i ett struktu-rerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

6.7    Rätten att göra invändningar
6.7.1    Du har när som helst rätt att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter när det gäller direkt marknadsföring, bland annat sådan profilering som företas för att kunna målinrikta vår direkta marknadsföring. Dessutom kan du när som helst, av skäl som rör din personliga situation, motsätta dig hur vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra legi-tima intressen, som nämnt i pkt. 3 och 4.

6.8    Rätten att ta tillbaka samtycke 

6.9    Du har när som helst rätt att ta tillbaka ett samtycke du har gett oss vid en viss behandling av personuppgifter.

6.10    Rätten att klaga
6.10.1    Du när som helst rätt att klaga till Datainspektionen om du är missnöjd med det sätt som vi behandlar dina personuppgifter. Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Klagomål kan bl.a. skickas in via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.

7.    RADERING AV PERSONUPPGIFTER

7.1    Upplysningar insamlade om din användning av hemsidan jf. pkt. 3.1. raderas senast när du inte har använt Hemsidan på [1 år].

7.2    Upplysningar insamlade i förbindelse med din anmälan till vårt nyhetsbrev,  jf. pkt. 3.3., raderas när ditt samtycke till nyhetsbrev dras tillbaka om vi inte har annat grundlag för be-handling av upplysningarna. Vi kan dock spara dokumentation för ditt samtycke i 2 år efter att vi senast har skickat dig elektronisk marknadsföring.
7.2.1    Upplysningar insamlade i förbindelse med köp som du har genomfört på hemsidan jfr. pkt. 3.2 kommer som utgångspunkt att raderas [5 år] efter slutet av det kalenderår som du ge-nomförde ditt köp. Upplysningar kan dock sparas i längre tid om det t.ex. är nödvändigt för att kunna fastställa rättsliga krav, göra dessa gällande eller försvara dem.

7.3    eller om förvaring är nödvändig av lagstiftningsskäl. Bokföringsmaterial sparas i 5 år till ut-gången av ett bokföringsår för att uppfylla lagstiftningen kring denna.

7.4    Upplysningar som vi har insamlat i förbindelse med din anmälan till och under ditt med-lemsskap i vår kundklubb  jfr. pkt. 3.5 kommer automatiskt raderas om du inte har loggat in på din användarprofil i 3 år eller om du avanmäler dig medlemsskapet i vår kundklubb. 

8.    SÄKERHET

8.1    Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsforantaltningar för att personuppgifter oavsiktligt eller olagligen raderas, tappas bort, ändras eller förringas samt mot att de kommer till obehörigas kännerdom eller missbrukas.

8.2    Endast medarbetare som har ett reellt behov av att få tillgång till dina personupplysningar för att utföra sitt arbete har tillgång till dessa. 

9.    ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

9.1    Som vi utför ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer du att få information om detta vid ditt nästa besök på Hemsidan.

9.2    Om du har anmält dig till vår kundklubb kommer du attt bli informerad om ändringarna i policyn genom utskick till den e-postadress som du har registrerat. 

10.    VERSIONER

10.1    Detta är version 1 av GearFreaks personuppgiftspolicy daterat den 8/3 2022.